ارسال تمرین ها و پروژه ها از همین جا مستقیما به رایانامه ersaletamrin@gmail.com
 1. نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی:
  ورودی نامعتبر
 2. نام درس:
  ورودی نامعتبر
 3. یکی از موارد روبرو را انتخاب کنید:
  ورودی نامعتبر
 4. عنوان تمرین یا پروژه:
  ورودی نامعتبر
 5. فایل را از رایانه خود انتخاب کنید:
  ورودی نامعتبر
  فرمت نام فایل: نام درس-نام و نام خانوادگی-عنوان تمرین یا پروژه

ارسال تمرین:

ersaletamrin@gmail.com

ارسال نظر، پیشنهاد یا انتقاد:

darjenazar@gmail.com

ارسال پیامک: 50002030000019

تلگرام: Behsaman@

logos2.jpg